Reglement Speelotheek Het Speelpunt 2018

 

Locatie van uitleen
Adres: Slochterenweg 27, Arnhem 
Schoolgebouw Da Vincischool

Openingstijden op locatie:


    Maandag


   10.00 uur – 11.30 uur


    Woensdag


    14.00 uur - 15.30 uur


    Vrijdag


   18.30 uur – 20.00 uur 


    Zaterdag


   10.00 uur – 11.30 uur

 


 
  GEEN UITLEEN TIJDENS SCHOOLVAKANTIES  

 

Tarieven en soort abonnementen

1             De drie soorten abonnementen verschillen in het aantal uit te lenen speelgoed.


 
    Persoonsabonnement
    2 stuks speelgoed

    € 39,00   of evenredig deel van kalenderjaar 2017


    Gezinsabonnement
 
   3 stuks speelgoed

    € 46,00   of evenredig deel van kalenderjaar 2017


    Groepsabonnement

    5 stuks speelgoed

    € 60,00   of evenredig deel van kalenderjaar 201


    Evenementenpas

    (5 artikelen lenen voor 3 weken)
     € 22,50 eenmalig

    Kadobon

    Geldig voor 3 maanden
    persoonsabonnement.
     € 13,00 eenmalig
    Kadobon
    Geldig voor 3 maanden
    gezinsabonnement.
    € 15,00 eenmalig

    Kennismakingsbon

    (eenmalig 2 artikelen)
     Gratis


    Gelre pas Houders
   

     Gratis gezinsabonnement 2018 (Via gemeente Arnhem e.o.)

Pinnen/chippen is in de speelotheek niet mogelijk.
Het abonnementsgeld kan wel met een éénmalig machtiging worden betaald (machtigingsformulier in speelotheek).

2             Bij het afsluiten van een nieuw abonnement wordt éénmalig € 1,50 administratiekosten berekend.

3             Per abonnement wordt jaarlijks eenmalig een klantenpas verstrekt met vermelding van minimaal het klantnummer en de naam van de klant. Ieder jaar wordt een andere kleur pas gebruikt.

4             Bij verlies van de klantenpas wordt € 1,50 administratiekosten berekend.

5        Het abonnement is geldig, te rekenen vanaf de datum van inschrijving tot 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Indien het abonnement tijdens het kalenderjaar wordt afgesloten is een evenredig deel van het jaarabonnementsgeld verschuldigd. Per 1 januari van het daaropvolgende jaar geldt een jaarabonnement en is het totale tarief verschuldigd.

6             Verlenging van het abonnement is mogelijk. Hiervoor zijn geen administratiekosten verschuldigd.

Leengeld en batterijen

7             Leengeld wordt sinds 1 januari 2010 op enkele speelgoedartikelen geheven. Dit speelgoed is herkenbaar aan een gele sticker.

8             Het leengeld bedraagt € 2,- (twee euro) per artikel per uitleen van 3 (drie) weken en geldt alleen voor sommige dure en/of kwetsbaar speelgoed. Dus bij verlenging ervan wordt wederom het leengeld berekend. GelrePashouders zijn geen leengeld verschuldigd.

9             Batterijen worden sinds 1 januari 2010 niet meer bij uitleen van het speelgoed verstrekt. Speelgoed waar batterijen in horen is herkenbaar aan een groene sticker, waarop vermeldt staat hoeveel en welk type batterij nodig is.

10          Batterijen worden niet (meer) door de speelotheek verkocht. Indien een speelgoed batterijen heeft, kunnen ze verwijderd worden of worden vervangen door de klant die het materiaal uitleent. Het is niet verplicht om batterijen in het materiaal te laten bij inlevering bij de speelotheek.

Uitleentermijn, te laat inleveren

11          De uitleentermijn is drie (3) weken. Schoolvakanties (regio Zuid) tellen niet mee voor de uitleentermijn.

12          Verlengen van de uitleentermijn is voor bijna al het speelgoed mogelijk. Dit kan per e-mail (uitleen@speelpunt.nl), telefonisch (tijdens openingstijden) of op de locatie van de speelotheek tijdens de openingstijden van de uitleen. Indien per e-mail wordt verlengd ontvangt u een bevestiging of de verlenging is gelukt.

13          De duur van verlenging bedraagt maximaal één extra drie (3) weken (dus totale duur van uitleen is dan 6 weken) tenzij het te verlengen speelgoed al door een ander is gereserveerd of het materiaal al te lang in dagen is uitgeleend.

14          Voor bepaald speelgoed is geen verlenging mogelijk, zoals de Wii spelcomputer.

15          Te laat inleveren betekent dat buiten de uitleentermijn het speelgoed is ingeleverd. Een boete wordt berekend van € 0,50 per artikel per week. De boete geldt vanaf de dag volgend op de datum waarop het stuk speelgoed ingeleverd had moeten zijn. Als er één of meer schoolvakantieweken (regio Zuid) vallen in de periode van te laat inleveren, dan worden deze vakantieweken niet meegerekend.

Reserveren van speelgoed

16          Een totaaloverzicht met foto’s van het uit te lenen speelgoed van de speelotheek is te vinden op de website www.speelpunt.nl.
Reserveren van speelgoed voor een bepaalde datum is voor bijna al het speelgoed mogelijk.

17          Niet reserveerbaar is groot buitenspeelgoed (zoals o.a. glijbanen, tractors en skelters). De Wii spelcomputer kan ook niet worden gereserveerd.

18          Reserveren van speelgoed is mogelijk voor ongeveer een kalenderjaar vooruit, tenzij het speelgoed al is gereserveerd. Het te reserveren speelgoed moet minimaal een week beschikbaar zijn (retour zijn gebracht door de uitlener) voordat de reservering ingaat. Dit is om te voorkomen dat het speelgoed door de vorige uitlener te laat is teruggebracht, waardoor de reservering voor de volgende uitlener niet kan worden uitgevoerd.

19          Reserveren kan per e-mail (uitleen@speelpunt.nl), telefonisch (tijdens openingstijden) of op de locatie van de speelotheek tijdens de openingstijden van de uitleen. Indien per e-mail wordt gereserveerd ontvangt u een bevestiging of de reservering is gelukt.

20          De kosten van reserveren zijn € 0,50 (vijftig eurocent) per reservering en moeten worden betaald in de locatie van uitleen.

21          Restitutie van de reserveringskosten is mogelijk indien -ondanks de reservering- het speelgoed vanuit Stichting Speelotheek Het Speelpunt niet tijdig kan worden verstrekt en ook geen redelijke andere oplossing kan worden geboden.

22         De reservering vervalt automatisch indien het gereserveerde speelgoed niet binnen zeven (7) dagen na gewenste uitleendatum bij de locatie van uitleen wordt opgehaald. De gemaakte reserveringskosten blijven hiervoor wel verschuldigd.

Speelgoed (tijdens uitleen) zoekgeraakt of defect en boete

23          Speelgoed wordt alleen uitgeleend na overlegging van een geldige klantenpas van het abonnement.

24          Een materiaalkaart met daarop de onderdelen van het speelgoed behoort bij het uitgeleende artikel en bij de uitleen van het speelgoed. De daarop vermelde onderdelen inclusief materiaalkaart moeten ook weer ingeleverd worden.

25          Niet aanwezige onderdelen die wel op de materiaalkaart staan, dienen door de klant zo spoedig mogelijk te worden gemeld in verband met het berekenen van een boete voor zoek- of defectraken van het speelgoed.

26          Het speelgoed is compleet zodra het wordt uitgeleend vanuit de speelotheek. Dus de klant dient zelf zo spoedig mogelijk dit ook daadwerkelijk te checken en/of een ontbrekend onderdeel of beschadiging aan de speelotheek door te geven.

27          Speciale regeling voor het speelgoed Wii computer. Hiervoor is een speciaal formulier in de uitleenbalie waarop zowel medewerker van de speelotheek als de klant moeten tekenen dat het artikel compleet is uitgeleend en weer compleet is ingeleverd

28          Het uitgeleende speelgoed dient compleet onbeschadigd en schoon ingeleverd te worden op de uitleenlocatie. Compleet inleveren betekent alle onderdelen vermeld op de bij het artikel meegegeven materiaalkaart inclusief de doorschijnende opbergdoos met deksel (indien van toepassing).
Vooral het  buitenspeelgoed dient droog, gras-, modder- en zandvrij ingeleverd te worden.

29          Een defect of incompleetheid van het geleende speelgoed dient direct bij thuiskomst of tijdens de eerstvolgende opening te worden gemeld aan de speelotheek. Deze melding kan per e-mail (uitleen@speelpunt.nl), telefonisch (tijdens openingstijden) of op de locatie van de speelotheek tijdens de openingstijden van de uitleen worden gedaan. Vermeld bij melding altijd het klantnummer dat op de klantenpas staat.

30          Indien een artikel of onderdeel van het artikel zoek is geraakt of defect is geraakt tijdens de uitleen, kunnen kosten bij de klant in rekening worden gebracht. De hoogte van deze boete is in overleg met de speelgoedcommissie van de speelotheek: minimaal € 1 (één) en maximaal de aanschafwaarde, afhankelijk van de termijn dat het artikel al in de uitleen is en de restwaarde.

31          Restitutie van het betaalde boetebedrag voor zoekgeraakt speelgoed of onderdelen ervan vindt alleen plaats indien deze zo spoedig mogelijk en binnen drie (3) weken na de oorspronkelijke uitleentermijn retour wordt/worden gebracht.

Overig

32          De speelotheek stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele consequenties van het gebruik van het geleende artikel.

33          Een ideeënbus is aanwezig op de uitleenlocatie. Wensen, suggesties en/of opmerkingen kunnen daar kenbaar worden gemaakt, zodat hiermee mogelijk rekening kan worden gehouden.

34          Klachten. Vanuit de speelotheek wordt getracht zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen en opvattingen, maar uiteraard kunnen er klachten ontstaan. Om deze correct te beoordelen en behandelen dienen klachten schriftelijk te worden ingediend via het postvakje in de locatie van uitleen of via het postbusnummer van Stichting Speelotheek Het Speelpunt.
Indien gewenst kan een standaard klachtenformulier worden gebruikt, die te vinden is op de website www.speelpunt.nl
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

35          Uitleg van gebruikte begrippen staat vermeldt in het Huishoudelijk Reglement van de Stichting. Indien gewenst is deze na verzoek in te zien.

36          In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Speelotheek Het Speelpunt.

###############################################